เกษตรธรรมชาติ

เกษตรธรรมชาติ

เกษตรธรรมชาติ (Natural farming) เป็นแนวทางเกษตรกรรมที่ยึดหลักสำคัญ 4 ประการ คือ ไม่มีการไถพรวนดิน งดเว้นการใส่ปุ๋ย ไม่กำจัดวัชพืช และไม่ใช้สารเคมีกำจั

Read more