เกษตรผสมผสาน

ระบบเกษตรผสมผสาน

เกษตรผสมผสาน (Integrated farming) เป็นระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและมีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมการผลิตแต่ละ ชนิด เกื้อกูล

Read more
ระบบไร่หมุนเวียน

ระบบไร่หมุนเวียน

ระบบไร่หมุนเวียน (Swidden / Rotational framing system) เป็นระบบเกษตรกรรมแบบพื้นบ้านที่กระจายอยู่ในหลายวัฒนธรรม ปัจจุบันนั้นหลงเหลืออยู่ในหมู่ชาวเขา บน

Read more
ปุ๋ยคอก

วิธีทำปุ๋ยคอกหมักง่ายๆ ด้วยตัวเอง

ปุ๋ยคอก เป็นหนึ่งประเภทในกลุ่มของปุ๋ยธรรมชาติ พูดให้เข้าใจได้ง่ายก็คือเป็นปุ๋ยที่ใช้มูลสัตว์ เช่น มูลวัว มูลไก่ มูลค้างคาว มาเป็นสารหลักในปุ๋ยคอกที่ว่

Read more