เปิดผลสำเร็จครึ่งทางสร้างอาชีพ ตอบโจทย์ชาวบ้าน-เกษตรกรตอบรับ

กระแสการพัฒนาของโลกในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่สำหรับประเทศไทย

สถานการณ์ดังกล่าวยังได้ส่งผลกระทบไปถึงเกษตรกรรายย่อยและชุมชนชนบทซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจการค้าที่มีความเปลี่ยนแปลงไปได้ เนื่องจากขาดทั้งองค์ความรู้ การเข้าถึงนวัตกรรม รวมทั้ง “ทุนตั้งต้น” สำหรับใช้ประกอบกิจการเพื่อให้เกิดรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคง

ดังนั้นรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย gclubslotonline.co ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนการสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้ช่วงที่ไม่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ และสามารถปรับตัวให้สามารถยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงและเท่าทันต่อสถานการณ์

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย แบ่งเป็น 2 กิจกรรมสำคัญ คือ 1.การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โดยมุ่งอบรมเสริมทักษะอาชีพ การเลือกใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมถึงส่งเสริมวิธีคิดเรื่องการรวมกลุ่ม การเริ่มต้นประกอบธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก และการทำแผนธุรกิจ โดยใช้เวลาอบรม 3 วัน/หลักสูตร/รุ่น เป้าหมายเกษตรกร 9,101 ชุมชน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

2.กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร โดยเป็นการขยายผลจากกิจกรรมที่ 1 ด้วยการสนับสนุนเกษตรกรรวมกลุ่มในชุมชนกลุ่มละไม่ต่ำกว่า 25 ราย ภายใต้เงื่อนไขต้องมีสมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตรอยู่ในกลุ่มอย่างน้อย 10 ราย ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนผ่านคณะกรรมการระดับต่างๆ โดยรัฐบาลจะให้งบประมาณสนับสนุนโครงการที่ผ่านการพิจารณาชุมชนละไม่เกิน 300,000 บาท เป้าหมาย 9,101 ชุมชน ทั่วประเทศ