เปิดบ้านงานวิจัย “สาระความรู้ครบเครื่อง” พันธุ์พืชใหม่ นวัตกรรมใหม่ เพียบ!

กรมวิชาการเกษตร ชวน ชม ชิม ช็อป เปิดบ้านงานวิจัย 25 – 28 พฤษภาคมนี้ โชว์ผลงานวิจัยตามนโยบาย นวัตกรรมและผลงานนำไปใช้ประโยชน์ จัดเต็มสาธิตหลากหลายสาขานำไปประกอบอาชีพเสริมได้ เสวนา 5 เรื่องอินเทรนด์ พร้อมแจกพันธุ์ไม้ และปัจจัยการผลิตตลอดงาน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร” ว่า กรมวิชาการเกษตร มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพืช muslimyouthgroup.orgเครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรมีผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดไปสู่เกษตรกร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อสร้างการรรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ เอกชน สมาคม ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป กรมวิชาการเกษตรจึงได้กำหนดการจัดงาน เปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2561 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำ วิชาการเกษตรทำได้” คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานจำนวนประมาณ 5,000 คน / วัน รวมทั้งสิ้น 20,000 คน

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานจะมีหลายหลาย โดยในส่วนของนิทรรศการจะถูกแบ่งออกเป็น 3 โซน ส่วนแรกเป็นโซนผลงานของกรมวิชาการเกษตรที่ดำเนินการภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการทับเบิกโมเดล โครงการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วประชารัฐ เครื่องหยอดปุ๋ยสั่งตัดแบบสมองกล โดรนเพื่อการเกษตรอินทรีย์ ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 16 ชนิด และการแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้นบ้านอุ้มเปี้ยม ส่วนที่ 2 โซนผลงานด้านนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร เช่น พืชไร่พันธุ์ใหม่ พืชสวนพันธุ์ดี

การผลิตแครื่องสำอางจากสมุนไพร ส้มพันธุ์ไร้เมล็ดแพร่ 1 เครื่องปั่นและกรอฝ้ายแบบติดมอเตอร์ขนาดเล็กระดับชุมชน และเครื่องคว้านเมล็ดเงาะสมองกล และส่วนที่ 3 โซนผลงานวิชาการและผลงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืช ศัตรูพืชดื้อยาแก้ปัญหาด้วย IPM ทุเรียนลูกผสมของกรมวิชาการเกษตร การผลิตหัวพันธุ์ขมิ้นชันโดยไม่ใช้ดิน และพันธุ์พืชที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพันธุ์ใหม่

กรมวิชาการเกษตรได้นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยของหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศมาให้ได้ชมและชิม รวมทั้งมีการจำหน่ายพันธุ์ไม้ต่างๆ และสินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร สมาคม และผู้ประกอบการจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมชมงานยังจะได้รับแจกพันธุ์ไม้ เช่น มังคุด มะนาว มะพร้าว ส้มไร้เมล็ด และปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย และสารชีวภัณฑ์ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์พืช ตลอดระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2561 นี้ ณ บริเวณโดยรอบกรมวิชาการเกษตร