ต้อน “ล้งผลไม้” เข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญา..เผยยอดจดแจ้ง 159 รายแล้ว

ข่าว เกษตรก้าวไกล–กระทรวงเกษตรฯปลื้มผู้ประกอบธุรกิจเกษตรตบเท้าจดแจ้งสู่ระบบเกษตรพันธสัญญายอดพุ่ง 159 ราย มั่นใจอานิสงส์กฎหมายเกษตรพันธสัญญาหนุนอุตสาหกรรมเกษตรไทยก้าวกระโดด พร้อมเตรียมประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจในรอบ 1 ปี และเร่งประชาสัมพันธ์กฎหมายต้อน “ล้ง” เข้าสู่ระบบ ป้องกันกระทบต่อเศรษฐกิจการส่งออกสินค้าเกษตรไทยอนาคต

นายพีรพันธ์ คอทอง รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ภายหลังกระทรวงเกษตรฯได้บังคับใช้พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ระยะเวลา 7 เดือนนับจากวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ปรากฏว่ามีผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจดแจ้งเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญาเพิ่มขึ้นเป็น 159 รายจากเดิม 90 ราย ครอบคลุมธุรกิจด้านทางการเกษตรทุกประเภท gclubslotonline.coแบ่งเป็นด้านพืชจำนวน 103 ราย ด้านปศุสัตว์จำนวน 34 ราย ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน 11 ราย ด้านพืชและปศุสัตว์จำนวน 2 ราย นอกนั้นอีกจำนวน 9 รายอยู่ในขั้นดำเนินจัดทำเอกสารจดแจ้งสู่ระบบ

ซึ่งแต่ละรายส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงและความมั่นคงในการประกอบธุรกิจด้านการเกษตรมาอย่างยาวนาน เช่น กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืช กลุ่มธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์ เช่น ผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เป็นต้น จากข้อมูลดังกล่าวเป็นดัชนีชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มความเจริญก้าวหน้าในอุตสาหกรรมเกษตรไทยที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ ในรอบ 7 เดือนที่กฎหมายได้ประกาศใช้ กระทรวงเกษตรฯได้ใช้อำนาจกฎหมายในการเข้าไปไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในหลายกรณี พร้อมทั้งจะเข้มงวดในการเข้าไปตรวจสอบการทำสัญญาใหม่ระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้ทำจดหมายเวียนไปยังผู้ประกอบการทั่วประเทศที่มีความสนใจในการทำธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายเกษตรพันธสัญญาอย่างเข้มงวด เช่น ต้องจัดทำเอกสารสำหรับการชี้ชวนก่อนการทำสัญญา

หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดบทลงโทษปรับไม่เกิน3แสนบาทหรือแล้วแต่กรณี หากผู้ประกอบการมีพฤติกรรมเอาเปรียบเกษตรกรอย่างไม่เป็นธรรมและคดีถึงที่สุดแล้ว ให้ทางราชการประกาศรายละเอียดของการฝ่าฝืนหรือพฤติกรรมของผู้ประกอบการดังกล่าวต่อสาธารณชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรมระหว่างคู่สัญญาในอนาคต